KESUKSESAN UNTUK BERSAMA

MARI BERBAGI SUKSES UNTUK KESUKSESAN KITA
Kalo Dah Mampir, Maka Wajib di Baca dan kalo dah diBaca Maka Wajib di tulis KOmeNtAR

Friday, February 27, 2009

Apakah Al-Qur'an tidak berurutan ?

al-islahonline.com : Orang-orangKristen sering bertanya kepada umat Islam dalam
berbagai kesempatan,baik orang per orang, dalam diskusi terbuka, di Internet
maupun dalambuku-buku yang menghujat Islam.

Dalam diskusi kami di Arimatea Pusat di Bambu Apus dengan orang-orangsekolah
Theologi Kristen, mereka bertanya mengapa al-Qur?an susunannyatidak beraturan,
atau dalam bentuk pertanyaan lain yang lebih halus :

Kami ingin mengetahui, berdasarkan apakah al-Qur?an disusun? karena
kalau kami amati, surat pertama dalam al-Qur?an adalah surat al-fatihah
yang termasuk surat pendek, kemudian disusul surat al-Baqarah yang
cukup panjang, tetapi surat terakhir justru surat yang masuk dalam
katagori surat yang sangat pendek. Jadi menurut pendapat kami al-Qur?an
tidaklah disusun berdasarkan panjang pendeknya surat, dan menurut
pengamatan kami, al-Qur?an tidak pula disusun berdasarkan urutan
turunnya surat, karena surat al-Fatihah bukanlah surat yang pertama
kali turun tetapi ditempatkan pada urutan pertama, dan surat yang
pertama kali turun justru ditempatkan pada akhir-akhir al-Qur?an. Mohon
dijelaskan atas dasar apakah penyusunan al-Qur?an itu ?

Pertanyaan seperti itu memang sangat wajar dilontarkan oleh orang-orangKristen,
karena memang kitab mereka disusun berurutan sama persisdengan kitab sejarah
yang disusun berdasarkan urutan waktu.

Kalau kita tengok kitab orang Kristen, pasal pertama adalah tentangsilsilah
Yesus, kemudian disusul tentang kelahiran Yesus, kemudianpembaptisan Yesus,
dakwah Yesus, pengejaran Yesus dan akhirnya tentangterangkatnya Yesus ke
langit, hampir sama dengan kitab otobiographiorang-orang terkenal yang disusun
sejak lahirnya hingga masa tuanya(matinya).

Tetapi tidak sama dengan al-Qur?an, karena al-Qur?an bukanlah kitabsejarah,
al-Qur?an adalah kitab petunjuk hidup, al-Qur?an adalah kitabyang berisi
hukum-hukum, pelajaran-pelajaran dan lain sebagainya.

Marilah kita kaji rahasia dibalik susunan ayat-ayat al-Qur?an yang menurut
orang-orang Orientalis dan Kristen tidak beraturan.


SUSUNANNYA DARI ALLAH SWT

Bahwa susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam al-Qur?an seperti yangsekarang
ini ada adalah susunan yang dibuat oleh nabi Muhammad saw yangmendapat mandat
dan pengawasan dari Allah SWT melalui malaikat Jibril.Bukan atas kesepakatan
para sahabat atau umat Islam.

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu
pandai) membacanya. QS.75:17

Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. QS. 75:18

Bila Malaikat jibril membacakan wahyu dari Allah SWT maka nabi
Muhammaddiperintah mendengarkannya dan bila Malaikat Jibril telah
selesaimembacakannya maka nabi Muhammad saw diperintah untuk mengikuti
bacaansesuai yang dibacakan malaikat Jibril .

Malaikat Jibril setiap tahun pada bulan Ramadhan datang menemui nabi untuk
menjaga bacaan dan susunan al-Qur?an :

Fatimah berkata :?Nabi Muhammad memberitahukan kepadaku secara
rahasia, Malaikat Jibril hadir membacakan al-Qur?an padaku dan saya
membacakannya sekali setahun, hanya tahun ini ia membacakan seluruh isi
kandungan al-Qur?an selama dua kali. Saya tidak berpikir lain kecuali,
rasanya, masa kematian sudah semakin dekat.? HR. Bukhari bab Fada?il al-Qur?an

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa nabi Muhammad saw berjumpa dengan
malaikat Jibril setiap malam selama bulan Ramadhan hingga akhir bulan,
masing-masing membaca al-Qur?an silih berganti. HR. Bukhari bab shaum

Hadith - hadith diatas dan beberapa hadith yang lainnya memberikangambaran
bahwa sistem bacaan antara nabi Muhammad saw dengan malaikatJibril adalah
menggunakan sistem Mu?arada yaitu malaikat Jibril membacasatu kali dan nabi
Muhammad saw mendengarkannya begitu pula sebaliknya.

Dengan sistem tersebut yang secara periodik dilakukan setiap bulanRamadhan,
memberikan jaminan bahwa susunan al-Qur?an yang sampai kepadaumat Islam di
seluruh dunia hingga saat ini adalah susunan yang sesuaidengan susunan yang
Allah SWT kehendaki.


SUSUNANNYA UNIK, ITULAH KETERATURANNYA.

Kata orang-orang Orientalis dan orang-orang Kristen, al-Qur?ansusunannya tidak
beraturan, tidak berdasarkan urutan waktu turunnya,tidak berdasarkan panjang
pendeknya surat, tidak berdasarkan tempatturunnya dan tidak pula berdasarkan
pokok bahasan. Semua anggapan itubenar adanya, memang tidak atas dasar itu
semua, susunan al-Qur?an atasdasar apa yang tahu hanya yang membuat al-Qur?an
yaitu Allah SWT.

Namun, susunan yang dikatakan tidak beraturan tersebut, bagi yangmengkaji
al-Qur?an justru akan menjumpai kemudahan-kemudahan menjadikanal-Qur?an sebagai
tuntunan hidup, coba saja simak dengan hati yangjujur, ustadz-ustadz yang
berdakwa jarang sekali yang membawaal-Qur?an, mereka dengan mudahnya
menunjukkan ayat-ayat yang sesuaidengan pokok bahasan. Bila ada orang yang
bertanya tentang sebuahmasalah, seorang ustadz de-ngan mudahnya menunjukkan
dalilnya darial-Qur?an, inilah rahasia susunan al-Qur?an yang dibilang
olehorang-orang mereka tidak beraturan.

Satu lagi mukjizat dari al-Qur?an yang dibilang tidak beraturantersebut,
berjuta-juta manusia dengan mudahnya menghafal al-Qur-?an,baik tua, muda,
laki-laki, perempuan, anak-anak, orang Arab ataupunorang Indonesia, bahkan
orang China sekalipun yang mempunyai strukturbahasa sangat berbeda dengan
bahasa Arab, bukankah ini mukjizatal-Qur?an yang menurut penilaian manusia
tidak beraturan, bukankah yangtidak beraturan akan sulit dihafal ?, tetapi
al-Qur?an mudah sekalidihafal, itu artinya al-Qur?an sangat beraturan
susunannya, hanyamanusialah yang tidak mempunyai ilmu mengetahui keteraturan
al-Qur?an.

Tetapi pertanyaan bisa kita kembalikan kepada orang-orang Orientalisdan
orang-orang Kristen, mengapa tidak seorangpun dari mereka yanghafal kitab
mereka yang mereka aku-aku disusun secara beraturan ?

Tentu setiap orang bila tanya mana yang lebih mudah dihafalkan, apakahkalimat
yang disusun secara beraturan atau kalimat yang disusun acaktidak beraturan,
tentu setiap orang akan menjawab tentu akan mudahmeng-hafal kalimat yang
disusun beraturan, kalau memang jawabannyademikian berarti al-Qur?an telah
disusun dengan beraturan, terbuktial-Qur?an telah dihafal oleh jutaan manusia
dari dulu hingga sekarang,dari Arab sampai ke China. Tetapi kita tidak
mendapati seorangpun yanghafal Bible dari dulu hingga sekarang dari Israel
hingga Indonesia.

Satu lagi bukti, bahwa keunikan al-Qur?an adalah sebuah mukjizat,apakah ada
orang yang berhasil memalsukan al-Qur?an, padahal kalaual-Qur?an susunannya
dibilang tidak beraturan, tentunya orang akanlebih mudah menyisipkan satu kata
ke dalam al-Qur?an, tetapi ternyatasemua tidak ada yang berhasil, baik
orang-orang Orientalis maupunorang-orang Indonesia seperti yang pernah terjadi
di Padang dan diJogja.


BUMI SEBAGAI ANALOGI

Bila kita cermati bumi yang kita tempati ini, di mana-mana ada gunung,laut,
daratan, hutan, danau, emas, batu-bara, mangga, apel, jeruk,durian dan lain
sebagainya.

Kalau hukum keteraturan seperti yang diinginkan oleh orang-orangOrientalis dan
orang-orang Kristen, maka susunan gunung, daratan,lautan, danau, buah-buahan,
hewan yang ada di bumi dapat dikatakansemrawut tidak terkelompokkan.

Padahal susunan bumi yang seperti itulah yang menjadikan kehidupan dibumi ini
harmonis dan seimbang baik secara geografis maupun secaraekosistem.

Bisa anda bayangkan andaikata bumi ini diciptakan dengan susunanmenurut otaknya
orang-orang Orientalis di mana gunung-gunungditempatkan di satu tempat, lautan
mengumpul di tempat yang lainnya,daratan ditempat yang lain lagi, maka bumi ini
akan berhenti berputarkarena kehilangan keseimbangannya. Bukankah
ketidakteraturan susunangunung-gunung, lautan, daratan, lembah itulah yang
justru menjadikanbumi berputar?.

Bukankah adanya buah-buahan, hewan, ikan dan lain sebagainya diseluruhbelahan
bumi ini menjadikan kehidupan dunia ini seimbang dan harmonis,bisa anda
bayangkan andaikan di Indonesia ini tumbuh buah durian saja,di Thailan tumbuh
beras saja, di Australia tumbuh gandum saja, diAmerika yang ada batu bara saja
tidak ada hewan, buah-buahan dan air,maka tidak ada lagi keseimbangan dalam
kehidupan di bumi ini.

Seperti yang pernah terjadi pada kaumnya nabi Musa as, di mana mereka tidak
bisa tahan dengan satu makanan saja :

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata:"Hai Musa, kami tidak bisa sabar
(tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk
kami kepada Rabbmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang
ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya,
kacang adasnya, dan bawang merah-nya"??. QS. 2:61

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna
bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu
dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia
sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengi-saran angin dan awan
yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat)
tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. QS. 2:164

Begitulah Allah SWT menciptakan bumi yang harmonis yang tumbuhbuah-buahan dan
menyebarkan bermacam-macam hewan di seluruh belahanbumi ini sehingga tercipta
keharmonisan dan keseimbangan.

Seperti itu juga al-Qur?an disusun, ada kisah nabi Adam pada surat AliImran,
Al-Mai-dah, al-A?raaf dan seterusnya, begitu juga tentangayat-ayat aklaq,
akidah, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya menyebardi beberapa surat. Hanya
Allah SWT yang mengetahui secara persi letakketeraturan dan keharmonisan
al-Qur?an.

Pada halaman empat terdapat dua contoh penempatan ayat yang sepintasnampak
tidak teratur tetapi setelah dikaji justru penempatan tersebutsangat
mengagumkan.


CONTOH-CONTOH RAHASIA PENEMPATAN AYAT-AYAT AL-QUR?AN

Mari kita ambil satu contoh ayat dan penempatannya :

Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertaqwa, QS.2:2

Allah SWT menegaskan pada awal-awal al-Qur-?an dengan menyebut bahwaAl-Qur?an
adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya,padahal Allah SWT
bisa saja menyebutkan al-Qur?an sebagai kitab yangAgung, Mulya dan lain
sebagainya pada awal-awal al-Qur?an.

Hal ini sebagai jaminan dari Allah dan jaminan harus diletakkan pertamakali
agar orang-orang yang ingin mempelajari kandungan al-Qur?an lebihjauh mempunyai
keyakinan bahwa al-Qur?an adalah kitab yang isinya tidakada keragu-raguan
sedikitpun, jaminan ini diperlukan karena al-Qur?anadalah kitab petunjuk yang
tentunya tidak boleh ada keraguan sedikitpundalam petunjuk tersebut.

Mari kita ambil lagi susunan ayat yang oleh orang-orang Orientalis dan
orang-orang Kristen dibilang tidak beraturan :


Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daginghewan) yang
disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yangterpukul, yang jatuh,
yang ditanduk, yang diterkam binatang buas,kecuali yang sem-pat kamu
menyembelihnya, dan (diharam-kan bagimu) yangdisembelih untuk berhala. Dan
(di-haramkan juga) mengundi nasib dengananak panah, (mengundi nasib dengan anak
panah itu) adalah ke-fasikan.

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)agamamu,
sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlahkepada-Ku.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telahKucukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadiagamamu.

Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat
dosa,sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. 5:3


Wahyu-wahyu tersebut tersusun dalam satu ayat, namun wahyu-wahyutersebut tidak
turun dalam waktu yang bersamaan, paragraf ketiga adalahwahyu yang turun
terakhir, sementara paragrap pertama, kedua dan keempat turun jauh sebelumnya.

Menurut orang-orang Orintalis dan orang-orang Kristen susunan
tersebutamburadul, lihat saja dari paragraf pertama yang bicara soal halalharam
langsung loncat ke masalah tidak boleh takut kepada orang-orangkafir pada
paragraf kedua, lalu disusul tentang kesempurnaan agama dannikmat lalu loncat
ke masalah makanan.

Sepintas sepertinya benar tuduhan mereka tentang ketidak-teraturansusunan
al-Qur?an, tetapi justru susunan tersebut sangat teratur danharmonis, lihat
keteraturan ayat tersebut berikut ini :

Bahwa nabi Muhammad saw diutus untuk memperbaiki aklaq manusia dimana mereka
saat itu salah satunya adalah terbiasa memakan bangkai,mence-kik hewan untuk
dimakan supaya nikmat karena ada darahnya,mengundi nasib, seperti paragrap
pertama.

Terhadap misi Rasulullah tersebut orang-orang kafir berusahamenghalang-halangi,
lalu Allah memberikan kemenangan atas Rasulullahsehingga orang-orang kafir
berputus asa untuk menghalangi misiRasulullah tersebut, seperti paragraf kedua.

Atas kemenangan tersebut Allah SWT menurunkan wahyu -wahyu yang terakhir kali
turun- bahwa telah sempurna agama dan nikmat yang Allah berikan seperti yang
termuat dalam paragraf ketiga,

Kemudian dalam paragraf ke empat di terangkan bila karena syariat AllahSWT
(hukum halal-Haram) orang menjadi kelaparan dan memakan yang haramkarena
terpaksa maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.


Bukankah susunan seperti itu adalah susunan seperti gunung-gunung,daratan,
lautan, hutan yang menyebar di seluruh permukaan bumi, yangterkesan tidak
teratur tetapi sejatinya harmonis dan seimbang.

Bukankah susunan ayat tersebut terkesan tidak teratur tetapi sejatinyasangat
sempurna dan mengagumkan susunannya sebagai petunjuk hidup ?,seperti itu juga
ayat-ayat lainnya di susun pada tempat dan urutan yangsangat tepat.

Semoga tulisan ini dapat menambah keimanan kita akan kemurnian Al-Qur'an. Amin.

Lanjutkan ......

JET TEMPUR NON AWAK

Tak lalu larut dalam kesedihan gara-gara terlibas dalam program JSF, Boeing kembali bangkit dengan burung besi aduan terbarunya, X-45. Konsep yang disandang adalah jet tempur non awak, atau punya nama lain UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle). Program senilai 191 juta dollar AS ini merupakan ujud dari kerja bareng antara DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), AU AS, dan Boeing Phantom Works.

Berbeda dengan mesin-mesin nir awak lain macam Global Hawk dan Predator, kemampuan X-45 lebih difokuskan pada fungsi tempur. Tugas yang diemban juga bukan asal ikutan bertempur saja. Dimasa datang, spesies baru mesin perang udara ini akan ditugasi melumpuhkan jaringan pertahanan lawan atau SEAD (Suppression of Enemy Air Defence). Asal tahu saja, menurut perhitungan militer, tugas SEAD dianggap sebagai operasi paling berbahaya dan paling banyak memakan korban lantaran digelar pada hari-hari pertama pecahnya konflik. Dengan menggunakan UCAV, semua risiko tadi bisa saja diabaikan.


Selain risiko operasional, angin segar juga berhembus untuk ongkos produksi dan operasional yang mesti dianggarkan. Kalkulasi pihak pabrikan menyimpulkan, biaya produksi sebuah UCAV lebih murah 65 persen ketimbang pesawat tempur berawak. Selain itu, biaya operasional dan perawatan juga ditanggung lebih murah 75 persen dibanding pesawat konvensional.

Meski punya seabreg kelebihan, untuk urusan rancang-bangun memang mesti dikaji lebih dalam. Sistem propulsi dan desain bentuk misalnya, diwajibkan mampu mendongkrak kelincahan pesawat berdimensi panjang 9 m dan rentang sayap selebar 11,3 m ini. Belum lagi airframe yang mesti tahan menggotong beban senjata macam bom pintar JDAM seberat minimal 3.000 pon.

Walau terkesan rada rumit, namun program X-45 berhasil membuka langkah pertama era jet tempur tanpa awak. Buktinya, 22 Mei lalu, selama kurang lebih 14 menit, X-45A untuk pertama kalinya mengudara. Kejadian ini jelas membuat pihak pabrikan bisa bernafas lega. Pasalnya, sebelumnya uji coba mengalami beberapa kali penundaan akibat cuaca buruk yang terus menyelimuti pusat uji coba Dryden (Dryden Flight Research Centre), Lanud Edwards, California.

Kalau tak ada aral melintang, rencananya UCAV bakal dioperasikan AU sepenuhnya pada era 2007-2010. Tak hanya itu, saat ini di atas kertas Boeing masih mereka-reka generasi penerus X-45A, yaitu X-45B. Dipastikan selain lebih sakti, varian B punya dimensi lebih besar dari varian A.

Lanjutkan ......

Danau Prasejarah Berusia 21 Ribu Tahun

Pernah melihat danau di tengah laut? Kalau belum, pergilah ke Pulau Kakaban. Di sini ada air laut yang terperangkap, sejak 19 ribu tahun sebelum Masehi. Jadi, sekarang umurnya 21 ribu tahun lebih. Jadi ini merupakan danau prasejarah yaitu zaman peralihan Holosin. Luasnya sekitar lima kilometer, berdinding karang terjal setinggi 50 meter, yang mengakibatkan air laut yang terperangkap tidak lagi bisa keluar, menjadi danau. Karena perubahan dan evolusi yang cukup lama, air danau ini kemudian menjadi lebih tawar dibandingkan laut yang ada di sekitarnya.
Perubahan ini berdampak juga pada adaptasi fauna laut yang ada di dalam danau itu.
Ubur-ubur misalnya, karena terbatasnya makanan, akhirnya beradaptasi dengan melakukan simbiose mutualistis dengan algae. Algae adalah penghasil makanan dan harus memasak makanan dengan bantuan sinar matahari. Selama ribuan tahun danau di tengah laut ini tentu saja menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Danau unik ini memiliki empat jenis ubur-ubur, salah satunya adalah ubur-ubur jenis Cassiopea.
Cerita simbiosis ini sangat menarik. Ubur-ubur Pulau Kakaban, menempatkan algae pada bagian kakinya, karena ganggang berkepentingan untuk mendapatkan matahari sebagai sarana melakukan fotosistesa, sang ubur-ubur akhirnya berjalan terbalik, dengan kaki ke atas dan kepala ke bawah. Cara berjalan yang unik inilah yang menarik para ilmuwan dan penyelam untuk mengetahui evolusi terhadap fauna laut yang akhirnya berperilaku aneh demi mempertahankan hidup mereka. Catatan para penyelam juga memberikan gambaran, hewan-hewan yang ada di danau ini mempunyai cahaya lebih berwarna warni ketika hari semakin gelap. Diduga, pada danau ini banyak akan dijumpai jenis-jenis baru.

Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Palau, Kepulauan Micronesia di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Dengan demikian Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Jadi untuk melihat danau di tengah laut, Anda tidak usah berpayah-payah datang ke Pulau Micronesia yang ganas di Palau, tapi cukup datang ke Berau dan melihatnya di Pulau Kakaban.
Selain itu di pinggiran pantainya juga tumbuh hutan bakau, yang dihuni oleh banyak jenis kepiting, timun laut dan ular laut. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang belum diidentifikasi di kawasan ini. Dr. Thomas Tomascik, seorang ahli kelautan berkebangsaan Kanada, mengatakan Pulau Kakaban merupakan surga kekayaan biologi yang ada di Indonesia.
Misteri bagaimana hewan dan tumbuhan yang terisolasi dalam danau ini merupakan salah satu obyek yang sangat diminati oleh ilmuwan untuk diungkap. Karena itu laut ini memang pantas menjadi obyek konsevasi alam yang harusnya dilindungi dan dilestarikan. Salah satu ungkapan yang menarik, bagaimana misalnya ada hewan-hewan laut yang sekarang tetap saja survive padahal kesadahan air di dalamnya sudah berubah total. Pulau Kakaban dalam bahasa daerah adalah pulau yang “memeluk”. Jadi Pulau Kakaban artinya sebuah pulau yang memeluk danau dengan penuh kasih sayang, termasuk di dalamnya adalah flora dan faunanya yang penuh keunikan.

Lanjutkan ......

SEPULUH RISALAH PEMUDA ISLAM

• PENDAHULUAN
Tak dapat disangkal lagi bahwa eksistensi pemuda Islam dalam kehidupan amat penting, karena merekalah yang memiliki potensi untuk mewarnai perjalanan sejarah umat manusia pada umumnya. Semua ideologi yang berorientasi pada strategi revolusi, menganggap pemuda sebagai tenaga paling revolusioner karena secara psikologis manusia mencapai puncak hamasah (gelora semangat) dan quwwatul jasad (kekuatan fisik) pada usia muda. Hal tersebut menumbuhkan semangat pergerakan, perubahan, bukan stagnasi ataupun status quo. Dalam setiap kurun waktu, kemarin, kini dan esok, pemuda senantiasa berdiri di garis terdepan. Baik sebagai pembela kebenaran yang gigih ataupun sebagai pembela kebatilan yang canggih.
Di dalam Al Qur’an, peran pemuda diungkapkan dalam kisah Ashabul Kahfi (18:9-22), kisah pemuda Ibrahim (21:60,69 dan 2:258) dan pemuda dibunuh oleh Ashabul Uhdud (lihat tafsir Ibnu Katsir Q.S. Al Buruuj) dan para Assabiqunal Awwalun pada umumnya berusia muda.

Pentingnya memanfaatkan masa muda digambarkan dalam hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut: “Manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima: masa mudamu sebellum datang masa tuamu; masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu; masa kayamu sebelum datang masa miskinmu; masa hidupmu sebelum datang masa matimu; masa luangmu sebelum datang masa sibukmu.” (H.R. Al Baihaqi)

• SEPULUH RISALAH PEMUDA
1. Memahami Islam
Mustahil pemuda dapat memuliakan Islam kalau mereka sendiri tidak memahami Islam (35:28, 58:11)
“Siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat kebaikan, maka dipandaikanlah dalam agama.” (H.R. Bukhari-Muslim)
“Dunia ini terkutuk dan segala isinya terkutuk kecuali dzikrulloh dan yang serupa itu dan orang alim dan penuntut ilmu.” (H.R. At Tirmizi)
2. Mengimani segenap ajaran Islam
Iman kepada Allah dan Rasul-Nya pada hakikatnya merupakan sebuah sikap mental patuh dan tunduk (23:51). Tunduk patuh berlandaskan cinta kepada-Nya (2:165) dan ittiba’ (mengikuti) rasul-Nya (3:31, 53:3-4).
3. Mengamalkan dan mendakwahkan Islam
Ciri orang yang tidak mengalami kerugian (khusrin) dalam hidup adalah senantiasa mengamalkan dan mendakwahkan Islam (103:1-3, 41:33, 3:110, 9:71, 5:78-79).
“barang siapa menyeru kepada kebaikan maka ia akan memperoleh pahala sepadan dengan orang yang mengerjakannya.” (H.R. Muslim)
4. Berjihad dijalan Islam
Jihad adalah salah satu hal yang diwajibkan Allah kepada kaum muslimin. Said Hawa membagi jihad menjadi lima macam :
a. Jihad Lisaani, menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang kafir, munafik dan fasiq yang disertai dengan hujjah (argumentasi) yang dicontohkan oleh Nabi SAW. (5:62)
b. Jihad Maali atau jihad dengan harta (49:15, 9:111). Jihad dengan harta merupakan bagian vital bagi jihad yang lainnya, karena dakwah memerlukan sarana dan prasarana.
c. Jihad Bilyad wan nafs atau jihad dengan tangan/kekuatan dan jiwa (22:39, 2:190, 8:39, 9:36). Termasuk dalam jihad ini adalah menentang orang kafir, berusaha mengusir mereka dari bumi Islam, memerangi kaum murtad dalam negeri Islam, melawan pemberontakan atau pembangkangan atas negara Islam.
d. Jihad Siyaasi atau jihad politik.
e. Jihad Tarbawi/ta’limi, yakni bersungguh-sungguh mengajarkan, menyampaikan ilmu dan mendidik orang-orang yang ingin memahami Islam (3:79)
5. Sabar dan istiqomah di atas jalan Islam (21:83-85, 38:41-44, 37:100-107, 21:68-69, 71:5-9)
Keimanan harus dilanjutkan dengan kesabaran dan istiqamah. “Keyakinan dalam iman haruslah secara bulat dan kesabaran itu setengah dari iman.” (H.R. Abu Nu’aim)
6. Mempersaudarakan manusia dalam ikatan Islam
Pemuda seharusnya berperan dalam menjalin ukhuwah islamiyah sesama muslim (8:63, 59:9). “Setiap mukmin yang satu bagi mukmin lainnya bagaikan suatu bangunan, antara satu dengan yang lainnya saling mengokohkan,” (Al hadist)
7. Menggerakkan dan mengarahkan potensi umat Islam
Potensi umat Islam perlu diarahkan ke dalam amal jama’i secara efektif dan efisien (3:146)
8. Optimis terhadap masa depan Islam
Pemuda Islam tak boleh memiliki jiwa pesimis. Sebaliknya, harus optimis akan hasil perjuangan dan pertolongan serta balasan dari Allah SWT. Hanya orang kafirlah yang memiliki sifat pesimis (12:87, 15:56).
9. Introspeksi diri (muhasabah) terhadap segala aktivitas yang telah dilakukan
Introspeksi dan evaluasi dimaksudkan agar pemuda tidak mengulang kesalahan yang sama di hari mendatang, tidak terjebak dengan permasalahan yang sama dan mampu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik (13:11).
“Seorang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersiap dengan amal sebagai bekal untuk mati.” (H.R. At Tirmizi)
10. Ikhlas dalam segenap pengabdian di jalan IslamMemurnikan niat karena Allah dalam ibadah, dan jihad merupakan masalah fundamental agar amal itu diterima sekaligus sukses.
“Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya karena orang-orang yang lemah di antara mereka yaitu dengan dakwah, shalat dan ikhlas mereka,” (H.R. An Nasai dari Sa’ad bin Abi Waqash)

Lanjutkan ......

?Al-Quran Palsu? Buatan Amerika Beredar di Milis

Al-Quran palsu? atau sering disebut "The True Furqan" beredar lagi melalui situs dan milis. Tapi bukan kasus baru. Hampir tiap tahun selalu muncul

Al-Quran baru buatan Amerika kembali muncul. Kali ini beredar di beberapa milis. Sebagaimana dikabarkan, ?Al-Quran palsu? ini sedang didistribusikan di kuwait , dengan judul "The True Furqan" atau Al Furqan Al Haq. Meski isinya terkesan dari berbahasa Arab dan mengambil salah satu nama Al-Quran, namun isinya sangat bertentangan sekali dengan isi Al-Quran.

Kabarnya, ?Al-Quran palsu? ini dibuat oleh 2 perusahaan percetakan; 'Omega 2001' dan 'Wine Press'. Judul lain buku ini 'The 21st Century Quran'! yang berisi lebih dari 366 halaman baik bahasa Arab dan Inggris. Sebagaimana beredar di beberapa milis di Indonesia, ?Al-Quran palsu? ini tengah didistribusikan kepada generasi muda di Kuwait di sekolah-sekolah berbahasa Inggris.

Yang pasti, buku ini memang ditujukan sebagai pemalsuan Kitab Suci Al-Quran. Berbagai surah dinamai dengan surah-surah Al-Quran seperti An Nur, Al Fatihah, dll. "Bismillah" pada setiap surah diganti dengan "Bismil Abi, Wal Ibni, Waruuhil Quds" (dengan nama bapak, anak dan roh qudus).

Sebagaimana dimuat di situs http://islam-in-focus.com/TheTrueFurqan.htm dan http://www.islam-exposed.org/furqan/contents.html, menunjukkan adanya keseriusan dalam kampanye pemalsuan Al-Quran.

Tahun 1999, The True Furqan sudah pernah menyerbu masyarakat. Edisi yang diterbitkan WinePress Publishing dengan mudah bisa dibeli di toko-toko buku di Amerika, atau dipesan melalui situs penjualan buku seperti www.amazon.com dan www.barnesandnoble.com

"Tujuan The True Furqan adalah sebagai alat penyebaran agama Kristen," kata Al Mahdy kepada Baptist News. Menurut Al Mahdy, sejauh ini kaum evangelis (pengabar injil) belum berhasil menemukan terobosan penting untuk bisa menaklukkan dunia Islam. [hidayatullah.com]

* Credit Fito Gatra

Dr. Shorrosh dan "The True Furqan"

Tak seorangpun tau siapa dibalik ?Al-Quran palsu? yang pernah ?masuk? kota Surabaya. Dialah pastor evangelist Amerika bernama Dr. Anis Shorrosh

?Al-Quran Palsu? atau dikenal dengan ?The True Furqan? pernah menghebohkan Surabaya dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur sekitar tahun 2002.

Namun, menurut Baptist News, buku yang sama pada 17 April 1999 sudah pernah dikirimkan ke beberapa kedutaan besar negeri-negeri Muslim di Paris, Perancis. The True Furqan juga pernah mampir ke institusi-institusi penting Inggris, termasuk BBC. Pada waktu hampir bersamaan, buku yang sama juga sudah muncul di ruang redaksi jurnal berbahasa Arab di London, Inggris, serta di meja editor majalah-majalah berbahasa Arab, Ibrani, dan Inggris di Yerusalem.

The True Furqan dapat dipesan secara online melalui www.amazon.com dan www.barnesandnoble.com ?Al-Quran palsu? yang tebalnya 368 halaman ini kabarnya digarap serius selama tujuh tahun, dan mencoba meniru mentah-mentah gaya dan bahasa Al-Quran, tapi isinya justru menggoyang ajaran-ajaran Al-Quran.

Gaya puisi dan prosa, serta bahasa Arab klasik, yang digunakan The True Furqan seolah serupa dengan Al-Quran. Bedanya, kitab ini sepenuhnya berisi ajaran Bibel. "Selama ini, tak ada terjemahan Arab klasik Bibel yang dipandang layak baca oleh kaum Muslimin," kata Al Mahdy. Dalam pandangan Al Mahdy, karena bahasa tulis klasiknya merupakan salah satu bahasa tersulit di dunia, kualitas bahasa adalah sumber kebanggaan orang Arab. "Mereka memperolok Bibel yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab percakapan, karena menilainya berkualitas rendah," kata Al Mahdy. Tak mengherankan jika upaya membuat Bibel yang mirip Al-Quran pun ia lakoni. Al Mahdy adalah salah satu penulis The True Furqan.

Tapi, siapa sebenarnya sosok Al Mahdy ini? Tak pernah ada yang tahu pasti. Cuma, beberapa kalangan menduga kuat bahwa pengarang "Al-Quran palsu" ini adalah Dr. Anis Shorrosh, seorang evangelis Amerika. Dugaan ini, pernah dikemukakan M. Syamsi Ali, pemuka Islam asal Indonesia yang kini tinggal di Amerika Serikat.

Anis Shorrosh
Dalam salah satu situs webnya, Anis Shorrosh menempatkan The True Furqan dalam deretan buku-buku karyanya. Selain itu, salah satu halaman newsletter situs Trinity Broadcasting Network sempat melaporkan keberhasilan Shorrosh menyusun Al-Quran versi baru, yang menyertakan pesan-pesan Gospel.

Anis Shorrosh adalah salah satu evangelis terkemuka Amerika. Lahir di Nazareth, kota kelahiran Yesus, Anis Shorrosh mengalir darah Palestina. Konon, ayahnya meninggal ketika Nazareth jatuh ke tangan tentara Israel. Setelah Nazareth dikuasai Israel, Shorrosh pun terpaksa mengungsi ke Yordania. Ia kemudian belajar sosiologi di Mississippi College, sebelum belajar agama di New Orleans Baptist Theological Seminary. Ia juga punya dua gelar doktor dari Luther Rice International Seminary dan dari American Institute of Ministry di Dayton, Tennessee.

Walau mengaku sempat dendam terhadap Israel, belakangan Shorrosh malah bekerja di "negeri zionis" itu. Sejak 1959-1966, Anis Shorrosh telah menjadi evangelis di Timur Tengah. Tiga tahun di antaranya mengabdi pada Gereja Jerusalem Baptist. Dia juga pernah bertugas di Judea dan Samaria. Shorrosh pun mengajar di sejumlah sekolah teologi dunia. Pada 1990-an, ia lebih banyak bertugas sebagai misionaris di Afrika. Antara lain di Kenya, Capetown, Durban, dan Johannesburg. Setelah itu, pada 1995, Shorrosh bertugas di Selandia Baru, sebelum kemudian pergi ke Inggris dan Portugal. Setelah itu, barulah dia terkenal sebagai evangelis fanatik di Amerika.

Salah satu peristiwa yang mencuatkan nama Anis Shorrosh adalah perdebatannya dengan Ahmed Deedat, pendakwah Islam terkemuka asal Afrika Selatan. Deedat, peraih penghargaan Raja Faisal --penghargaan yang disebut-sebut sebagai "Nobel versi Islam"-- adalah seorang kristolog, ahli ajaran Kristen, yang kerap mengundang pendeta Kristen terkemuka berdebat mengenai Injil. Perdebatan Anis Shorrosh dengan Ahmed Deedat pernah berlangsung dua kali pada 1980-an. Pertemuan pertama dengan topik bahasan "Apakah Yesus Itu Tuhan?" dilakukan di depan 5.000 hadirin di Albert Hall, London.

Pertemuan kedua, dengan hadirin tak kurang dari 12.000 orang, berlangsung di Birmingham, Inggris. Temanya, "Al-Quran dan Bibel: Yang Mana Firman Tuhan?". Latar belakangnya sebagai keturunan Arab Palestina, boleh jadi, membuat Shorrosh punya keyakinan ekstra jika menilai miring Al-Quran serta Islam. Dan ia pun tak pernah berupaya menyembunyikan ketidaksukaannya pada Islam. Maka, setelah perdebatannya dengan Deedat, Shorrosh pun terus menorehkan reputasi sebagai pengkritik Islam yang keras. Lihat saja salah satu buku yang ditulisnya, Islam Revealed: A Christian Arab's View of Islam.

Buku yang dipromosikan sebagai "pembuka mata untuk melihat agama mematikan yang dipercaya satu dari setiap lima orang di dunia" ini, selain berisi teks perdebatan antara Shorrosh dan Ahmed Deedat, juga berisi berbagai tudingan Shorrosh bahwa Islam merupakan kepercayaan yang salah dan penuh kekeliruan. Lebih jauh, dalam Islam Revealed, Shorrosh menggarisbawahi pendapatnya bahwa Islam sebenarnya merupakan agama teror yang menjunjung tinggi kekerasan. Walau kerap terlihat keliru menafsir Al-Quran, Shorrosh yakin, akar kekerasan Islam bersumber langsung dari Al-Quran. Maka, ia pun menganjurkan kaum Muslim untuk mengganti Al-Quran.

Mungkin, karena itu pula, Anis Shorrosh menyebut The True Furqan sebagai bacaan penting. "Inilah Quran yang lebih baik, ditulis dalam bahasa Arab yang indah dan benar, serta diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang juga tepat," katanya. Toh, The True Furqan bukan satu-satunya proyek Anis Shorrosh. Ia, misalnya, juga punya proyek khusus yang diberi nama "Project Informing Washington on the Truth of Islam". Tetapi, yang disebutnya sebagai kampanye mengenai kebenaran Islam itu tak lain adalah propaganda untuk "menyadarkan" pemerintah dan rakyat Amerika bahwa negeri mereka telah diinvasi oleh Islam.

Buku-buku Anis Shorosh Lewat sebuah rekaman video berjudul Islam: A Threat or Challenge, Shorrosh berkampanye bahwa jauh sebelum peristiwa 11 September, ia sebenarnya telah sibuk mengingatkan Amerika dan seluruh dunia akan ancaman Islam. Rencananya, kaset propaganda ini dibagikan Shorrosh kepada seluruh anggota Kongres, Senat, dan politisi penting Amerika.

Toh, gaya Anis Shorrosh yang provokatif tak selalu membuat nyaman umat Kristen Amerika. Dua hari setelah serangan teroris 11 September ke Gedung World Trade Center, New York, Anis Shorrosh diundang ke Houston Baptist University (HBU). Ia diminta berceramah mengenai prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dalam ceramahnya, Shorrosh malah menghubungkan Nabi Muhammad dengan setan. Ia juga menyatakan dengan yakin, kaum Muslim adalah pencinta kekerasan. Ceramah itu pun menyinggung sebagian mahasiswa yang hadir, baik yang beragama Islam maupun sebagian yang Kristen.

Jurnal Baptist Standar pernah melaporkan bahwa ceramah Shorrosh itu memang penuh ucapan mengejutkan. Untuk menghindari masuknya teroris, misalnya, Shorrosh mengusulkan mengusir seluruh kaum Muslim yang datang ke Amerika. Shorrosh juga sempat mengatakan bahwa sebaiknya seluruh warga Amerika di Timur Tengah dipulangkan, setelah itu dibom atom saja kawasan tersebut.

Shorrosh punya satu jalan keluar saja bagi Islam. "Saya adalah salah satu dari ribuan umat Kristen yang setiap Jumat malam berpuasa dan berdoa bagi kejatuhan Islam," katanya. Pidato semacam itu jelas membuat para petinggi universitas menyesal. Mereka meminta maaf pada hadirin atas pernyataan Shorrosh.

"Anda pasti tak akan mengundang tamu ke rumah Anda hanya untuk membiarkan dia menghina Anda," tulis Doug Hodo, Rektor HBU, dalam edisi khusus surat kabar kampus yang terbit sehari setelah pidato Shorrosh.

"Orang memang tak perlu minta maaf untuk imannya. Tetapi, dalam lingkungan di mana ada orang beragama lain, Anda tentu tak bisa sengaja melakukan sesuatu hanya untuk melukai mereka," kata Jack Purcell, Wakil Rektor HBU. [hidayatullah.com]

Lanjutkan ......

Wednesday, February 25, 2009

Pemuda Arab vs Pendeta

Kisah Benar Pemuda Arab Belajar di Amerika

Ada seorang pemuda arab yang baru saja menyelesaikan bangku
kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat
oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya.
Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di
Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka
semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk
Islam.


Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan
di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampong
tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Mula
-mula ia keberatan, namun karena desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi
permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu
bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk,
mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali
duduk.

Di saat itu, si pendeta agak terbeliak ketika melihat kepada para
hadirin dan berkata, “Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia
keluar dari sini.” Pemuda arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Pendeta
tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak
bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, “Aku minta
ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. ” Barulah pemuda ini
beranjak keluar.

Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang pendeta, “Bagaimana
anda tahu bahwa saya seorang muslim.” Pendeta itu menjawab, “Dari tanda
yang terdapat di wajahmu.” Kemudian ia beranjak hendak keluar. Namun,
pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini dengan mengajukan
beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan
sekaligus
mengukuhkan agamanya. Pemuda muslim itupun menerima tentangan debat
tersebut.

Pendeta berkata, “Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan
anda harus menjawabnya dengan tepat.”Si pemuda tersenyum dan berkata,
“Silakan!
Sang pendeta pun mulai bertanya, “Sebutkan satu yang tiada duanya,
dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada
limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang
tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada
sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua
belasnya, dua belas yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat
belasnya. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!
Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang
berdusta namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan
Allah namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah
dengan tanpa ayah dan ibu! Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang
diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang
tercipta dari batu, siapakah yang diadzab dengan batu dan siapakah yang
terpelihara dari batu? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap
besar! Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30
daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah
sinaran matahari?”
Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan
kepada Allah. Setelah membaca bismalah ia berkata,

-Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.

-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah SWT berfirman,
“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).”
(Al-Isra’: 12).

-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa
ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan
ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur’an.

-Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah SWT
menciptakan makhluk.

-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah
SWT berfirman, “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang
tidak seimbang.” (Al-Mulk: 3).

-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy
ar-Rahman. Allah SWT berfirman, “Dan malaikat-malaikat berada di
penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat
men-junjung ‘Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan
kepada Nabi Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim
paceklik, katak, darah, kutu dan belalang.*

-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah SWT
berfirman, “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali
lipat.” (Al-An’am: 160).

-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi
Yusuf ..

-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu’jizat Nabi Musa yang
terdapat dalam firman Allah, “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk
kaumnya, lalu Kami berfirman, ‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu.’ Lalu
memancarlah daripadanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi
Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu
Subuh. Allah SWT ber-firman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai
menyingsing.” (At-Takwir: 18).

-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

-Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam syurga adalah
saudara-saudara Nabi Yusuf , yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,
“Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami
tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala.”
Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ” tak ada
cercaan terhadap kamu semua.” Dan ayah mereka Ya’qub berkata, “Aku akan
memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Yusuf:98)

-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara
Keledai. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah
suara keledai.” (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam,
Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.

-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan
api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim.
Allah SWT berfirman, “Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim.”
(Al-Anbiya’: 69).

-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang
diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu
adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah
Tipu Daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT? “Sesungguhnya tipu daya
kaum wanita itu sangatlah besar.” (Yusuf: 28).

-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30
daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah
sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun
adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di
malam hari dan Dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda
muslim tersebut. Kemudian ia pun mula hendak pergi. Namun ia mengurungkan
niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja.
Permintaan ini disetujui oleh pendeta. Pemuda ini berkata, “Apakah kunci
surga itu?” mendengar pertanyaan itu lidah pendeta menjadi kelu, hatinya
diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Ia berusaha
menyembunyikan kekuatirannya, namun tidak berhasil.
Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun ia cuba mengelak. Mereka berkata, “Anda telah
melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab, sementara ia
hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya!”
Pendeta tersebut berkata, “Sesungguh aku tahu jawapan nya, namun aku takut
kalian marah.” Mereka menjawab, “Kami akan jamin keselamatan anda.
” Pendeta pun berkata, “Jawabannya ialah: Asyhadu An La Ilaha
Illallah Wa Aasyhadu Anna Muhammadar Rasulullah.”

Lantas pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus
memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan
menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang
bertakwa.**

ket:

* Penulis tidak menyebutkan yang kesembilan (pent.)
** Kisah nyata ini diambil dari Mausu’ah al-Qishash al-Waqi’ah

Wassallam

Lanjutkan ......

Subhanallaah.. menjadi 7 Golongan yg dinaungi Allah Ta’ala

Ayo..menjadi 7 Golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta’ala di hari kiamat…!!!

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara saudariku yang kucintai. Kali ini kita membahas tujuh golongan manusia yang dimuliakan oleh Allah di hari akhirat kelak.

Ikhwah fillah rahimakumullah, simaklah hadits Rasulullah SAW, hadits mutafaqun’alaih, shahih Bukhari Muslim:Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: “Aku takut kepada Allah”, seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya.” (HR Bukhari)

Tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah.

Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, hakim yang adil. Subhanallah, terdepan, yang pertama mendapat perlindungan Allah. Dan sungguh negeri Indonesia yang tercinta ini sangat merindukan pemimpin yang adil, hakim yang adil.

Yang kedua, pemuda yang aktif, gesit, dalam ibadah kepada Allah SWT. Aktivitasnya mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.

Yang ketiga, manusia, hamba Allah, yang hatinya senang berada di dalam masjid. Dia betah di masjid. Shalat berjama’ah, ia senang, subuh-subuh ia menegakkan shalat berjamaah. Allahu Akbar, tentu ini hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah.

Kemudian yang keempat, orang yang bersedakah yang tangan kanannya memberi tapi tangan kirinya tidak tahu. Subhanallah. . Apa ini? Orang yang ikhlash, tidak riya, tidak ujub.

Kemudian yang kelima, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah.

Yang keenam, sangat sulit ini, pemuda yang dirayu, digoda, oleh wanita cantik yang memiliki kekayaan, lalu ia berkata: “Aku takut kepada Allah”. Keinginan maksiatnya ada, tapi rasa takutnya kepada Allah lebih hebat, sehingga ia tidak mau melakukan kemaksiatan. Kita sangat merindukan pemuda, yang memiliki kualitas keimanan yang luar biasa, sehingga ia mampu menahan dari berbagai macam godaan.

Kemudian yang ketujuh, yaitu pemuda, atau hamba Allah, atau orang yang dalam ingatannya kepada Allah, dalam ibadahnya, dalam doanya, dalam dzikirnya, ia menangis. Allahu Akbar, menangis.. Dua tetesan yang dibanggakan Allah di hari kiamat, pertama tetesan darah fii sabilillah, kedua tetesan air mata karena menangis, takut azab Allah, karena merasa bersalah atas segala dosa yang ia lakukan kepada Allah, karena ia sangat mencintai Allah.

Subhanallah. . Inilah golongan yang kelak mendapat pertolongan Allah di hari kiamat kelak.
Subhanakallahumma wabihamdika asyhaduallaailaahai lla anta astaghfiruka wa atubuilaik. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

oleh : Ust. Arifin Ilham

sumber: http://namakununik.blogspot.com/

Dari Abu Hurairah RadhiAllahu ‘Anha, Rasulullaah Shalallaahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya kelak di hari kiamat, Allah akan berfirman,”Di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Pada hari ini Aku akan memberikan naungan kepada-Nya dalam naungan-Ku di saat tidak ada naungan kecuali naungan-Ku” “Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Apakah tidak perlu Aku tunjukkan pada satu perkara, jika kalian melakukannya, maka niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian“ (HR Muslim)

Lanjutkan ......

74 Wasiat Untuk Pemuda Islam

Ditulis oleh Abd Rahman Munawir
Sunday, 04 May 2008


Segala puji bagi Allah yang berfirman:“Dan sungguh Kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah.” (An-Nisa’: 131)
Serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba dan rasul-Nya Muhammad yang bersabda:
“Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah , serta agar kalian mendengar dan patuh.”
Dan takwa kepada Allah adalah mentaati-Nya dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Wa ba’du:Berikut ini adalah wasiat Islami yang berharga dalam berbagai aspek seperti...
Segala puji bagi Allah yang berfirman:“Dan sungguh Kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah.” (An-Nisa’: 131)

Serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba dan rasul-Nya Muhammad yang bersabda:
“Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah , serta agar kalian mendengar dan patuh.”
Dan takwa kepada Allah adalah mentaati-Nya dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Wa ba’du:

Berikut ini adalah wasiat Islami yang berharga dalam berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, akhlak, adab dan yang lainnya dari sendi-sendi kehidupan. Kami persembahkan wasiat ini sebagai peringatan kepada para pemuda muslim yang senantiasa bersemangat mencari apa yang bermanfaat baginya, dan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan hal ini bermanfaat bagi orang yang membacanya ataupun mendengarkannya. Dan agar memberikan pahala yang besar bagi penyusunnya, penulisnya, yang menyebarkannya ataupun yang mengamalkannya. Cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik tempat bergantung.

1. Ikhlaskanlah niat kepada Allah dan hati-hatilah dari riya’ baik dalam perkataan ataupun perbuatan.

2. Ikutilah sunnah Nabi dalam semua perkataan, perbuatan, dan akhlak.

3. Bertaqwalah kepada Allah dan ber’azamlah untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.

4. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nashuha dan perbanyaklah istighfar.

5. Ingatlah bahwa Allah senatiasa mengawasi gerak-gerikmu. Dan ketahuilah bahwa Allah melihatmu, mendengarmu dan mengetahui apa yang terbersit di hatimu.

6. Berimanlah kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir serta qadar yang baik ataupun yang buruk.

7. Janganlah engkau taqlid (mengekor) kepada orang lain dengan buta (tanpa memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruk serta mana yang sesuai dengan sunnah/syari’at dan mana yang tidak). Dan janganlah engkau termasuk orang yang tidak punya pendirian.

8. Jadilah engkau sebagai orang pertama dalam mengamalkan kebaikan karena engkau akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti/mencontohmu dalam mengamalkannya.

9. Peganglah kitab Riyadlush Shalihin, bacalah olehmu dan bacakan pula kepada keluargamu, demikian juga kitab Zaadul Ma’ad oleh Ibnul Qayyim.

10. Jagalah selalu wudlu’mu dan perbaharuilah. Dan jadilah engkau senantiasa dalam keadaan suci dari hadats dan najis.

11. Jagalah selalu shalat di awal waktu dan berjamaah di masjid terlebih lagi sahalat ‘Isya dan Fajr (shubuh).

12. Janganlah memakan makanan yang mempunyai bau yang tidak enak seperti bawang putih dan bawang merah. Dan janganlah merokok agar tidak membahayakan dirimu dan kaum muslimin.

13. Jagalah selalu shalat berjamaah agar engkau mendapat kemenangan dengan pahala yang ada pada shalat berjamaah tersebut.

14. Tunaikanlah zakat yang telah diwajibkan dan janganlah engkau bakhil kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

15. Bersegeralah berangkat untuk shalat Jumat dan janganlah berlambat-lambat sampai setelah adzan kedua karena engkau akan berdosa.

16. Puasalah di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang.

17. Hati-hatilah dari berbuka di siang hari di bulan Ramadhan tanpa udzur syar’i sebab engkau akan berdosa karenanya.

18. Tegakkanlah shalat malam (tarawih) di bulan Ramadhan terlebih-lebih pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah agar engkau mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang telah lalu.

19. Bersegeralah untuk haji dan umrah ke Baitullah Al-Haram jika engkau termasuk orang yang mampu dan janganlah menunda-nunda.

20. Bacalah Al-Qur’an dengan mentadaburi maknanya. Laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya agar Al-Qur’an itu menjadi hujjah bagimu di sisi rabmu dan menjadi penolongmu di hari qiyamat.

21. Senantiasalah memperbanyak dzikir kepada Allah baik perlahan-lahan ataupun dikeraskan, apakah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dan hati-hatilah engkau dari kelalaian.

22. Hadirilah majelis-majelis dzikir karena majelis dzikir termasuk taman surga.

23. Tundukkan pandanganmu dari aurat dan hal-hal yang diharamkan dan hati-hatilah engkau dari mengumbar pandangan, karena pandangan itu merupakan anak panah beracun dari anak panah Iblis.

24. Janganlah engkau panjangkan pakaianmu melebihi mata kaki dan janganlah engkau berjalan dengan kesombongan/keangkuhan.

25. Janganlah engkau memakai pakaian sutra dan emas karena keduanya diharamkan bagi laki-laki.

26. Janganlah engkau menyeruapai wanita dan janganlah engkau biarkan wanita-wanitamu menyerupai laki-laki.

27. Biarkanlah janggutmu karena Rasulullah: “Cukurlah kumis dan panjangkanlah janggut.” (HR. Bukhari Dan Muslim)

28. Janganlah engkau makan kecuali yang halal dan janganlah engkau minum kecuali yang halal agar doamu diijabah.

29. Ucapkanlah bismillah ketika engkau hendak makan dan minum dan ucapkanlah alhamdulillah apabila engkau telah selesai.

30. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, ambillah dengan tangan kanan dan berilah dengan tangan kanan.

31. Hati-hatilah dari berbuat kezhaliman karena kezhaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat.

32. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin dan janganlah dia memakan makananmu kecuali engkau dalam keadaan bertaqwa (dengan ridla dan memilihkan makanan yang halal untuknya).

33. Hati-hatilah dari suap-menyuap (kolusi), baik itu memberi suap, menerima suap ataupun perantaranya, karena pelakunya terlaknat.

34. Janganlah engkau mencari keridlaan manusia dengan kemurkaan Allah karena Allah akan murka kepadamu.

35. Ta’atilah pemerintah dalam semua perintah yang sesuai dengan syari’at dan doakanlah kebaikan untuk mereka.

36. Hati-hatilah dari bersaksi palsu dan menyembunyikan persaksian.

“Barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya maka hatinya berdosa. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (Al-Baqarah: 283)
37. “Dan ber amar ma’ruf nahi munkarlah serta shabarlah dengan apa yang menimpamu.” (Luqman: 17)
Ma’ruf adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya , dan munkar adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

38. Tinggalkanlah semua hal yang diharamkan baik yang kecil ataupun yang besar dan janganlah engkau bermaksiat kepada Allah dan janganlah membantu seorangpun dalam bermaksiat kepada-Nya.

39. Janganlah engkau dekati zina. Allah berfirman: “Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah kekejian dan sejelek-jelek jalan.” (Al-Isra’:32)

40. Wajib bagimu berbakti kepada orang tua dan hati-hatilah dari mendurhakainya.

41. Wajib bagimua untuk silaturahim dan hati-hatilah dari memutuskan hubungan silaturahim.

42. Berbuat baiklah kepada tetanggamu dan janganlah menyakitinya. Dan apabila dia menyakitimu maka bersabarlah.

43. Perbanyaklah mengunjungi orang-orang shalih dan saudaramu di jalan Allah.

44. Cintalah karena Allah dan bencilah juga karena Allah karena hal itu merupakan tali keimanan yang paling kuat.

45. Wajib bagimu untuk duduk bermajelis dengan orang shalih dan hati-hatilah dari bermajelis dengan orang-orang yang jelek.

46. Bersegeralah untuk memenuhi hajat (kebutuhan) kaum muslimin dan buatlah mereka bahagia.

47. Berhiaslah dengan kelemahlembutan, sabar dan teliti. Hatilah-hatilah dari sifat keras, kasar dan tergesa-gesa.

48. Janganlah memotong pembicaraan orang lain dan jadilah engkau pendengar yang baik.

49. Sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal.

50. Ucapkanlah salam yang disunahkan yaitu assalamualaikum dan tidak cukup hanya dengan isyarat telapak tangan atau kepala saja.

51. Janganlah mencela seorangpun dan mensifatinya dengan kejelekan.

52. Janganlah melaknat seorangpun termasuk hewan dan benda mati.

53. Hati-hatilah dari menuduh dan mencoreng kehormatan oarng lain karena hal itu termasuk dosa yang paling besar.

54. Hati-hatilah dari namimah (mengadu domba), yakni menyampaikan perkataan di antara manusia dengan maksud agar terjadi kerusakan di antara mereka.

55. Hati-hatilah dari ghibah, yakni engkau menceritakan tentang saudaramu apa-apa yang dia benci jika mengetahuinya.

56. Janganlah engkau mengagetkan, menakuti dan menyakiti sesama muslim.

57. Wajib bagimu melakukan ishlah (perdamaian) di antara manusia karena hal itu merupakan amalan yang paling utama.

58. Katakanlah hal-hal yang baik, jika tidak maka diamlah.

59. Jadilah engkau orang yang jujur dan janganlah berdusta karena dusta akan mengantarkan kepada dosa dan dosa mengantarakan kepada neraka.

60. Janganlah engkau bermuka dua. Datang kepada sekelompok dengan satu wajah dan kepada kelompok lain dengan wajah yang lain.

61. Janganlah bersumpah dengan selain Allah dan janganlah banyak bersumpah meskipun engkau benar.

62. Janganlah menghina orang lain karena tidak ada keutamaan atas seorangpun kecuali dengan taqwa.

63. Janganlah mendatang dukun, ahli nujum serta tukang sihir dan jangan membenarkan (perkataan) mereka.

64. Janganlah menggambar gambar manuasia dan binatang. Sesungguhnya manusia yang paling keras adzabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar.

65. Janganlah menyimpan gambar makhluk yang bernyawa di rumahmu karena akan menghalangi malaikat untuk masuk ke rumahmu.

66. Tasymitkanlah orang yang bersin dengan membaca: yarhamukallah apabila dia mengucapkan: alhamdulillah

67. Jauhilah bersiul dan tepuk tangan.

68. Bersegeralah untuk bertaubat dari segala dosa dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan karena kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Dan hati-hatilah dari menunda-nunda.

69. Berharaplah selalu akan ampunan Allah serta rahmat-Nya dan berbaik sangkalah kepada Allah .

70. Takutlah kepada adzab Allah dan janganlah merasa aman darinya.

71. Bersabarlah dari segala mushibah yang menimpa dan bersyukurlah dengan segala kenikamatan yang ada.

72. Perbanyaklah melakukan amal shalih yang pahalanya terus mengalir meskipun engkau telah mati, seperti membangun masjid dan menyebarakan ilmu.

73. Mohonlah surga kepada Allah dan berlindunglah dari nereka.

74. Perbanyaklah mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah.
Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepadanya sampai hari kiamat juga kepada keluarganya dan seluruh shahabatnya.

(Diterjemahkan dari buletin berjudul 75 Washiyyah li Asy-Syabab terbitan Daarul Qashim Riyadl-KSA oleh Abu Abdurrahman Umar Munawwir)

Lanjutkan ......

Rahasia angka2 yang terdapat pada AL’QURAN
Kata-kata dalam Al-Qur’an, dengan sejumlah pengulangannya merupakan Mukjizat, jumlah kata-kata dalam Al-Qur’an yang menegaskan kata-kata yang lain ternyata jumlahnya sama dengan jumlah kata-kata Al-Qur’an yang menjadi lawan kata atau kebalikan dari kata-kata tersebut, atau diantara keduanya ada nisbah kontradiktif.

Al-Qur’an tidak hanya terbatas pada ayat-ayat mulianya, makna-maknanya, prinsip-prinsip dan dasar-dasar keadilannya serta pengetahuan-pengetahuan gaibnya saja, melainkan juga termasuk jumlah-jumlah yang ada dalam Al-Qur’an itu sendiri, begitu juga pengulangan kata dan hurufnya, orang-orang ang melakukan ‘ulum’ Al-Qur’an sejak dulu sudah menyadarai adanya fenomena tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

DR. Abdul Razaq Naufal dalam bukunya berjudul ‘ Al’Ijaz Al’Adadiy Fi Al-Qur’an Al Karim” beliau menulis beberapa tema-tema tersebut terjadi keharmonisan diantara jumlah kata-kata Al-Qur’an dan berikut ini adalah sejumlah perhitungan yang benar-benar merupakan Mukjizat, dari jumlah kata dalam Al-Qur’an sebanyak 51.900, Jumlah Juz 30, Jumlah Surat 112, keanehan yang ada diantaranya sbb :

* Kata ‘Iblis” ( La’nat ALLAH ‘alaihi ) dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 11 kali, sementara “Isti’adzah” juga disebutkan 11 kali, Kata “ma’siyah” dan derivatnya disebutkan sebanyak 75 kali, sementara kata “Syukr” dan derivatnya juga disebutkan sebanyak 75 kali.
* Kata “al-dunya” disebutkan sebanyak 115 kali, begitu juga kata “al-akhirah” sebanyak 115 kali.
* Kata “Al-israf” disebutkan 23 kali, kata kebalikannya “al-sur’ah” sebanyak 23 kali.
* Kata “Malaikat” disebutkan 88 kali, kata kebalikannya ‘Al-syayathin” juga 88 kali.
* Kata “Al-sulthan disebutkan 37 kali, kata kebalikannya “Al-nifaq” juga 37 kali.
* Kata “Al-harb”(panas) sebanyak 4 kali, kebalikannya “ Al-harb” juga 4 kali.
* Kata “ Al-harb (perang) sebanyak 6 kali, kebalikannya “Al-husra” (tawanan) 6 kali.
* Kata “Al-hayat” (hidup” sebanyak 145 kali, kebalikannya “Al-maut” (mati) 145 kali.
* Kata “Qalu” (mereka mengatakan) sebanyak 332 kali, kebalikannya “Qul” ( katakanlah) sebanyak 332 kali.
* Kata “Al-sayyiat” yang menjadi kebalikan kata “Al-shahihat” masing-masing 180 kali.
* Kata “Al-rahbah” yang menjadi kebalikan kata “Al-ragbah” masing-masing 8 kali.
* Kata “Al-naf’u” yang menjadi kebalikan kata “Al-fasad” masing-masing 50 kali.
* Kata “Al-nas” yang menjadi kebalikan kata “Al-rusul” masing-masing 368 kali.
* Kata “Al-asbath” yang menjadi kebalikan kata “Al-awariyun” masing-masing 5 kali
* Kata “Al-jahr” yang menjadi kebalikan kata “Al-alaniyyah” masing-masing 16 kali
* Kata “Al-jaza” 117 kali ( sama dg kebalikannya),
* Kata “Al-magfiroh” 234 kali ( sama dengan kebalikannya),
* Kata “Ad-dhalala” ( kesesatan) 191 kali ( sama dengan kebalikannya),
* Kata “Al-ayat” 2 kali “Ad-dhalala” yaitu 282 kali. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.
* Kata “Yaum” (hari) dalam bentuk tunggal disebutkan sebanyak 365 kali, sebanyak jumlah hari pada tahun Syamsyiyyah.
* Kata “Syahr” ( bulan) sebanyak 12 kali, sama dg jumlah Bulan dalam satu Tahun.
* Kata “Yaum” (hari) dalam bentuk plural (jamak) sebanyak 30 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu Bulan.
* Kata “Sab’u” (minggu) disebutkan 7 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu minggu.
* Jumlah “ saah” (jam) yang didahului dengan ‘harf’ sebanyak 24 kali, sama dengan jumlah jam dalam satu hari.
* Kata “Sujud” disebutkan 34 kali, sama dengan jumlah raka’at dalam solat 5 waktu
* Kata “Shalawat” disebutkan 5 kali, sama dengan jumlah solat wajib sehari semalam.
* Kata “Aqimu” yang diikuti kata “Shalat” sebanyak 17 kali, sama dengan jumlah Raka’at Sholat fardhu/ wajib.

Lanjutkan ......

Saturday, February 21, 2009

Obama Siap Dukung Pemerintah Netanyahu


Al-Quds (terjajah) – infopalestina; -PihakAS menyampaikan rasa optimisnya pada perjalanan perundingan damai di Timur Tengah dan mengumumkan akan kerjasamanya dengan pemerintah Zionis Israel yang dibentuk oleh pemimpin Partai Likud, Benyamin Netanyahu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS yang baru, Gorden Dighit mengatakan bahwa negaranya sekutu lama dan tetap bagi ‘Israel’ dan akan melakukan kerjasama dengan pemerintahan Zionis Israel mendatang dalam hubungan bilateral serta masalah-masalah regional Timur Tengah.

Di pihak lain, mantan dua diplomat Amerika mempresiksi Netanyahu, yang pernah memimpin pemerintahan Zionis di tahun 1996 dan 1999, akan melanjutkan pembicaraan perdamaian dengan pihak Palestina dan Suriah.

Mantan duta besar Amerika untuk Zionis Israel, Martin Andyc, dalam sebuah diskusi mengatakan bahwa Netanyahu akan melakukan pembicaraan perdamaian dengan Suriah karena sejarah politik.

Andyc, yang kini menjabat sebagai Direktur Politik Timur Tengah ‘Saban’ menyampaikan keyakinannya bahwa Netanyahu akan menggunakan taktik yang dulu ia pernah pakai di tahun 90-an. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah Amerika bisa menggunakan pengaruhnya sehingga perundingan perdamaian dengan Suriah bisa terealisasi.

“Pengalaman Netanyahu di tahun 90-an menunjukkan bahwa dirinya akan mendapatkan tekanan dari pemerintah Amerika yang baru untuk bergerak pada level politik ketika persoalannya terkait pada perundingan damai dengan pihak Palestina,” tambah Andyc. (AMRais)

Lanjutkan ......

Persatuan Bangsat Bangsat

Entah mengapa, ketika saya melihat daftar berita di salah satu situs, tertumbuk mata saya kepada satu berita. Judulnya, “Indonesia Desak PBB Hentikan Serangan Israel.”

Siapapun di dunia ini tahu kalau PBB itu tak lain adalah tangannya Amerika dan Eropa untuk menguasai dunia. Siapapun tahu Eropa dan Amerika itu didanai oleh Yahudi. Siapapun tahu itu. Nah, kemudian, Departemen Luar Negeri Indonesia mendapat tugas dari pemerintah RI, untuk menyampaikan surat. Isinya, ya seperti judul berita di atas.

Ini bukan pertanda kegoblokan Departemen Luar Negeri dan Pemerintah RI. Mereka pasti tahu, PBB adalah Amerika dan Eropa. Mereka pasti tahu Yahudi adalah penyokong ekonomi Eropa dan Amerika. Wong, Deplu itu kerjaannya setiap hari menongkrongi peta politik internasional kok. Jadi, mereka tidak goblok untuk itu. Mereka tahu dengan pasti soal itu.

Tapi tindakan itu memang khasnya sebuah pemerintahan yang selama ini mengangkangi konstitusinya sendiri. Pembukaan UUD 1945 sudah menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Titik.


Nah, Israel itu penjajah, itu tak usah lagi didebatkan. Jadi, ketika pemerintah Indonesia mengemis meminta PBB untuk menyelesaikan masalah Israel, Palestina dan Timur Tengah, itu hanya sekedar sandiwara antara seorang “budak” dan “majikan”. Ini kebijakan setor muka bagi Eropa dan Amerika kalau Indonesia masih dalam arus “bangsa-bangsa yang beradab”. Tapi ini juga kebijakan cari aman kepada negara-negara Timur Tengah karena Indonesia warganya mayoritas Islam.

Jadi, soal diplomasi luar negeri ini, Indonesia memang “licik”. Tak mau kena getahnya, tapi juga dikondisikan kelihatan turut memberikan simpatinya. Kalaupun PBB memutuskan akan mengirimkan pasukan perdamaian ke sana, Indonesia bisa dipastikan akan mengirimkan pasukannya. Itu gampang, para tentara itu alat negara kok, jadi bisa disuruh-suruh. Wong, tugasnya memang berperang.

Kebijakan Indonesia disebut tidak “licik” ketika Indonesia juga merasa sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang terkena penjajahan di dunia. Kalau Palestina sakit, maka Indonesia pun sakit, kalau Palestina ditembaki, maka Indonesia pun merasa dibantai. Dalam dataran kebijakan, kalau sudah masalah “hidup mati”, semua bisa dihalalkan. Nah, Indonesia tak mengambil kebijakan itu. Masalah Palestina sudah masalah hidup mati, masalah darurat, jadi tidak ada hukum halal haram di sana, semuanya boleh. Karena itu, Indonesia tak perlu lagi mendesak-desak PBB untuk menghentikan aksi Israel, karena itu pastilah tak ada gunanya. Karena itu pula, kebijakan luar negeri Indonesia, selayaknya, tembak langsung ke sasaran. Bagaimana? Begini.

Presiden: “Saya Presiden Republik Indonesia, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, meminta Israel untuk menghentikan kebiadaban atas bangsa Palestina dan di Timur Tengah. Saya meminta baik-baik agar Israel segera angkat kaki dari tanah Palestina, karena itu bertentangan dengan hak-hak setiap orang untuk tetap merdeka, untuk bermartabat. Kalau permintaan ini tidak didengar dan diindahkan, maka saya akan mengirimkan pasukan saya ke Timur Tengah, untuk membumihanguskan Israel dari peta bumi. Konstitusi kami mengamanatkan, founding father kami memerintahkan, agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kami memiliki sumber daya untuk menyerang Anda. Kami punya pasukan tentara, peralatan modern dan jangan lupakan juga dukun-dukun yang bisa menyantet Anda di manapun Anda berada. Kepada PBB, kalau Anda tidak malu-malu lagi sebagai budaknya Amerika dan Eropa, maka kami dengan ini menyatakan keluar dari PBB. Karena kami merasa, kami punya insting, dan kami juga punya bukti-bukti yang menunjukkan kalau Anda itu bukanlah Persatuan Bangsa-Bangsa, tapi Persatuan Bangsat-Bangsat!”

Lanjutkan ......

Gaul Dech,,, Bukan Cuma Kita tapi Menristek RI Juga!!!!

Gue khan lagi suntuk ni hari, maklum kerja libur, mau liburan gak ada Transportasi walu tujuannya banyak jadi ya iseng2 gw buka bukaan aja ma omputer gw. Pas nyari berita eh malah ada berita bagus nih,,,, MENRISTEK RI dukung untuk "ngeblog",,,
Katanya sich dengan ngeblog kita akan GAUL Bro!!!! Gw bukan ngarang ni tapi fakta lho. beritanya gini:::::

====
Menristek Kusmayanto Kadiman ternyata memiliki kesan tersendiri terhadap dunia blog. Dari sebuah blog, inti setiap interaksi dan sosialisasi yang paling berkesan bagi Kusmayanto di dunia maya itu hanyalah satu kata, "gaul".

"Iya, dari setiap sosialisasi kita, jika diperas, kata yang menetes adalah 'gaul'," tutur Kusmayanto yang menghadiri 1st Kompasiana Gathering di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Sabtu (21/2).

Menurut Kusmayanto, gaul adalah sebuah kebutuhan bagi setiap manusia sebagai makhluk sosial. Kusmayanto mengatakan, gaul berkaitan dengan interpersonal skill dan dalam beberapa sektor yang sering dijumpainya, interpersonal skill memiliki nilai plus.

"Jadi, gaul itu penting," tandas Kusmayanto.

Kusmayanto mengaku sebelumnya tak suka ngeblog, tetapi karena memiliki kesukaan menulis dan membutuhkan wadah untuk menyalurkan pemikiran-pemikirannya, jadilah ia blogger juga.
=====
Jadi Buat tean teman yang mau GAUL, Ngeblog YOK, kalo masih bingung cara ngeblog yang cepat ya datangi aja blog GW setiap hari biar Gw ajari Tips ngeblog Cepat.

Lanjutkan ......

Friday, February 13, 2009

Prediksi-Prediksi Terkenal Yang Keliru

Para tokoh terkenal yang ahli di bidangnya itu memang bukan para peramal, jadi tidak heran kalau banyak prediksi dari mereka yang terbukti keliru di kemudian hari. Berikut ini adalah beberapa contohnya:

“Jika Tuhan memang menginginkan manusia untuk dapat terbang, Ia akan memberi kita sayap”
~ Pastor Wright, ayah dari Wilbur dan Orville Wright, para pencipta pesawat terbang yang pertama

“Manusia tidak akan bisa terbang, setidaknya sampai 50 tahun kedepan”
~ Wright Bersaudara, 1900 (tiga tahun kemudian mereka sendiri yang membuktikan bahwa perkiraan itu salah)

“Komputer di masa depan tidak akan lebih berat daripada 1.5 ton”
~ Popular Mechanics, 1949

“Saya pikir ada peluang pasar untuk setidaknya 5 buah komputer di seluruh dunia”
~ Thomas Watson, Chairman IBM, 1943

“Saya sudah berkeliling diseluruh penjuru negeri ini dan berbicara dengan orang-orang terbaik, dan saya bisa memastikan pada anda bahwa teknologi data processing tidak akan bertahan lebih dari setahun”
~ Editor business books for Prentice Hall, 1957

"Tapi, apa sih bagusnya barang itu?"
~ Seorang Engineer di Divisi Advanced Computing Systems IBM, 1968, mengomentari microchip yang pertama.

"Tidak akan ada orang yang menginginkan komputer dirumahnya"
~ Ken Olson, Presiden, Chairman dan Pendiri Digital Equipment Corp., 1977

“Telepon ini terlalu rumit untuk dipakai sebagai alat komunikasi, benda ini tidak berguna bagi kita”
~ Internal memo Western Union, 1876.

“Kotak musik tanpa kabel tidak memiliki nilai komersial. Siapa yang akan mau membayar untuk menyampaikan pesan pada orang yang tidak jelas?”
~ Rekan dari David Sarnoff's mengomentari keinginannya untuk melakukan investasi pada radio tahun 1920an.

“Konsepnya memang bagus, tapi untuk mendapat nilai lebih baik daripada “C”, idenya harus sesuai dengan kenyataan”
~ Seorang professor di Yale University, mengomentari karya tulis Fred Smith tentang pengiriman satu malam. Fred Smith di kemudian hari mendirikan Federal Express.

“Membuka sebuah toko kue adalah ide yang buruk. Lagipula pada riset pasar, orang Amerika lebih menyukai kue yang renyah, bukan yang lunak seperti yang anda buat”
~ Tanggapan terhadap Debbi Fields' mengenai idenya untuk membuka Mrs. Fields'Cookies.

"Kami tidak menyukai suara mereka, dan memainkan musik dengan gitar sudah ketinggalan jaman"
~ Decca Recording Co. pada saat menolak The Beatles, 1962.

"Sebuah mesin terbang yang lebih berat daripada udara itu sesuatu yang mustahil"
~ Lord Kelvin, Presiden, Royal Society, 1895.

“Kami pergi ke Atari dan berkata, ‘Kami sudah membuat alat yang keren ini, bahkan kami membuatnya dengan menggunakan komponen yang kalian buat, jadi maukah kalian memberikan dana untuk pengembangannya, atau kami akan memberikannya pada kalian jika kami diterima bekerja disini’ Mereka bilang, ‘tidak’ Jadi kemudian kami pergi ke Hewlett Packard dan mereka bilang ‘Kami tidak butuh kalian, sekolah saja kamu tidak lulus”
~ Steve Job, Pendiri Apple Computer, pada saat berusaha untuk mendapatkan dana dari Atari dan HP untuk komputer pertamanya.

Proffesor Goddard itu tidak tahu hubungan antara gaya aksi dan reaksi, dia juga tidak tahu bahwa vakum saja tidak cukup untuk membuat reaksi, sepertinya dia tidak pernah belajar pada waktu masih SMU”
~ 1921 New York Times editorial tentang pekerjaan Robert Goddard mengembangkan roket.

“Mengebor untuk mencari minyak? Maksudmu mengebor tanah untuk mendapatkan minyak? Kamu gila”
~ Komentar seorang pengebor pada saat Edwin L. Drake mendaftarkan proyek pengeboran minyak pada tahun 1859.

“Kelihatannya harga saham sedang mencapai puncak dan akan bertahan untuk selamanya”
~ Irving Fisher, Seorang Professor Ekonomi pada Yale University, 1929. (tidak lama kemudian Amerika beserta seluruh dunia terpuruk dalam jurang resesi akibat rontoknya harga saham)

“Pesawat terbang memang sebuah mainan yang menarik, tapi tidak berguna untuk militer”
~ Marshall Ferdinand Foch, Professor of Strategy, Ecole Superieure de Guerre.

“Semua penemuan sudah dilakukan”
~ Charles H. Duell, Komisaris, kantor hak paten Amerika, 1899.

“Ide Louis Pasteur tentang kuman itu sebuah fiksi yang menggelikan”
~ Pierre Pachet, Professor Fisiologi di Toulouse, 1872.

"Memori 640KB sudah cukup untuk siapapun"
~ Bill Gates, 1981.

“100 juta dollar adalah harga yang terlalu mahal untuk membeli Microsoft”
~ IBM, 1982.

"Siapa sih yang ingin mendengar aktor berbicara?"
~ H.M. Warner, Warner Brothers, 1927. (pada saat itu semua film masih bisu karena belum ada teknologi yang memungkinkan film untuk bersuara)

“Bom itu tidak akan bisa meledak, saya berbicara sebagai seorang ahli bahan peledak”
~ Admiral William Leahy, Pada proyek bom atom Amerika (yang kemudian diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki).

“Perjalanan luar angkasa itu sesuatu yang mustahil”
~ Sir Harold spencer, Astronom Inggris 1957, dua minggu sebelum sputnik diluncurkan ke orbit.

“Virus itu hanya omong kosong”
~ Dr. Peter Duesberg, Professor Biologi Molekuler di Universitas Berkeley tentang HIV.

Diterjemahkan dari berbagai sumber

Lanjutkan ......

Bulan Pangkalan Makhluk Luar Angkasa?!!

mistery
Dari 7 misi Apollo ke Bulan ( Apollo 11 - 17 ), hanya Apollo 13 yang mengalami kegagalan akibat terjadinya kebocoran modul servis yang menyebabkan hilangnya persediaan oksigen, air, listrik, dan fungsi mesin. Beruntung para Astronot Apollo 13 semua dapat terselamatkan. Saat mengunjungi bulan, terdapat beberapa kejadian aneh yang dialami oleh para astronot Apollo. Nampaknya ada yang merasa terusik oleh kedatangan mereka ke sana. Benarkah ada suatu pangkalan kehidupan cerdas di bulan yang sangat misterius?

Bulan memang masih penuh dengan misteri. Bagian bulan yang terlihat dari bumi/menghadap bumi itu tidak berubah, dan kita belum memahami sisi gelapnya bulan yang tak terlihat itu. Dikatakan, pada sisi gelap bulan itulah berkembang suatu kehidupan cerdas.

Nampaknya, para makhluk-makhluk tersebut sangat strategis dalam memilih tempat untuk membangun pusat peradaban mereka di sana, karena tidak mudah terpantau dari bumi. Ufology menyebut pangkalan makhluk-makhluk itu sebagai "Luna". Sejak misi Apollo pertama yang mendarat di bulan makhluk-makhluk itu seakan-akan tidak menyukai kedatangan manusia ke sana. Itu ditandai dengan selalu munculnya benda-benda terbang misterius yang selalu mengikuti dan menghalangi jalannya pesawat-pesawat ruang angkasa seperti 7 misi Apollo dan beberapa misi Gemini ke bulan.

Munculnya beberapa obyek-obyek misterius di sekitar bulan juga sempat dilaporkan oleh para pakar perbintangan Amerika dan Perancis jauh sebelum misi Apollo dilaksanakan yaitu ditahun-tahun disepanjang 1920 - 1930 an. Disepanjang era itu, memang kerap muncul laporan dari para ahli perbintangan mengenai munculnya segerombolan benda-benda terbang yang bersinar dan bergerak hilir mudik di sekitar bulan. Bahkan laporan-laporan tersebut sempat menghiasi surat kabar dan jurnal-jurnal di sepanjang tahun tersebut. Hal yang semakin menarik para peminat astronomi termasuk ufology adalah ketika munculnya laporan adanya sebuah "jembatan" misterius di permukaan bulan sepenjang beberap mil yang disaksikan oleh seorang ahli perbintangan terkenal John O'Neill.

Pada 29 Juli 53, ia memang menyaksikan obyek "jembatan" aneh yang memanjang 12 mil di daerah Mare Crisium Bulan. Namun entah mengapa, beberapa hari kemudian jembatan aneh tersebut menghilang. Apakah benar makhluk-makhluk cerdas itu membongkarnya dengan sebab jembatan itu terlalu mencolok sehingga dapat dengan mudah diamati oleh manusia di bumi?

Sementara kesaksian O'Neil tersebut banyak dicemooh oleh para astronom lain, muncullah kesaksian pakar bulan dari Inggris H.P.Walkins, yang menandaskan bahwa ia pun menyaksikan jembatan aneh yang tiba-tiba muncul itu!!

Setelah itu, Patrick Moore, anggota British Astronomical Association, juga melihat jembatan di bulan yang menghubungkan satu gunung dengan gunung lainnya di dataran Mare Crisium/ Sea of Crysis. Yang lebih aneh lagi, 84 tahun sebelum kesaksian O'Neill, Swift dari Matton II, menyaksikan obyek-obyek yang bergerak melintasi bulan pada tanggal 7 Agustus 1869, dua puluh menit sebelum terjadi gerhana matahari total. Bahkan lima tahun sesudahnya, tepatnya pada tahun 1874, Monsieur Lemey, pakar langit dari Perancis, melaporkan bahwa dirinya melihat objek-objek yang jumlahnya sangat banyak, berwarna hitam, berbondong-bondong melintasi permukaan bulan.

Seorang astronomer Jerman bernama J.H. Schroeter, yang hampir sepanjang hidupnya mengabdikan diri pada pembuatan peta bulan, pada 26 September 1788, melihat sebuah sinar cerah keputihan, persis seperti bintang, tiba-tiba berkilauan di sekitar puncak-puncak dipermukaan bulan Alps dekat kawah atau kepundan Plato. Sinar itu terus menerus memancar kira-kira lima belas menit kemudian hilang. Terang sinar ini tidak mungkin berasal dari sebuah meteor.
Di Lowell Observatory di Arizona, pada 30 Oktober, 1963, seorang astronomer lain, John Greenacre menyaksikan sinar merah di permukaan bulan. Sinar itu menurut Greenacre amat kuat hingga "mirip dengan batu permata ruby yang besar."

Baru baru ini sebuah survey mengenai buku buku dan laporan astronomer membuktikan bahwa telah dibuat 400 laporan mengenai kejadian bulan yang aneh seperti itu dalam suatu periode yang lebih panjang dari 400 tahun. Study cermat ini dilakukan oleh dua orang astronomer terkemuka, Patrick A. Moore dari Armagh Planetarium di Irlandia Utara, dan Barbara M. Middlehurst, dari Lunar Anda Planetary Laboratory, University of Arizona.

Dari seluruh kejadian misterius di bulan yang berhasil diamati dari bumi ialah cahaya-cahaya aneh dan misterius tersebut berasal dari daerah Mare Crisium, daerah yang tepat sama dengan munculnya jembatan besar yang dilihat oleh O'Neill dan H.P. Wilkins pada tahun 1950-an. Lalu,Adakah sinyal-sinyal membingungkan yang telah mereka kirimkan kepada kita untuk menegaskan bahwa mereka benar-benar eksis?

Suatu hal yang menarik dari pertanyaan di atas ialah bahwa pada periode tahun 1927 - 1934 , di mana pada saat itu merupakan masa permulaan dari teknologi radio. Ada beberapa sinyal-sinyal misterius yang berhasil ditangkap di sekitar bulan. tanda-tanda radio ini berhasil ditangkap oleh beberapa penyelidik radio. Salah satu tanda ini berhasil diterima oleh Marconi Tesla.

Di tahun 1956, kembali diterima sinyal-sinyal misterius yang diterima oleh para astronom di Ohio University. Sinyal-sinyal membingungkan ini dikatakan dikirimkan oleh suatu obyek yang bergerak sangat cepat menuju ke bulan, dan obyek ini berhasil diamati oleh para astronom, baik di Ohio University maupun beberapa astronom Inggris. Tak bisa dimengerti, apa arti dari sinyal-sinyal yang mereka kirimkan kepada kita ini? Astronot pertama yang melihat UFO ketika sedang mengorbit adalah Mayor Gordon Cooper, selama misi penerbangan Mercury 21 orbit dengan Faith 7 (15 Mei, 1963). Ketika sedang melakukan orbit yang keempat dan persis berada di atas Hawaii, ia melaporkan mendengar transmisi suara yang aneh yang dinamakannya "bahasa asing yang tidak dipahami".

Ternyata ,suara itu memotong channel VHF yang khusus ditujukan untuk penerbangan angkasa luar. 'Suara yang direkam itu ternyata tidak cocok dengan bahasa apapun yang terdapat didunia ini. Akhirnya terbukti bahwa suara itu tidak diucapkan oleh lidah bangsa apapun di dunia ini. Walaupun para ahli NASA telah memutar kembali rekaman itu berkali-kali mereka tetap tidak bisa menganalisanya.

Hampir sebagian besar Astronot Apollo maupun Gemini melihat UFO pada saat memasuki orbit bulan. Para Astronot Apollo selalu diikuti UFO pada saat perjalanan menuju bulan. Bahkan, ada foto-foto yang membuktikan hal ini semua, terutama foto sebuah UFO yang berhasil diabadikan oleh para astronot Apollo 14 dan 16. Beberapa foto juga memperlihatkan adanya benda-benda terbang misterius yang melayang-layang di atas para astronot di permukaan bulan.

Pada penerbangan Gemini 9 lebih mencenangkan lagi. Pernyataan yang dikeluarkan oleh NASA menyebutkan terjadi guncangan pada tubuh pesawat yang disebabkan oleh benturan obyek terbang berbentuk cakram. Tak hanya itu, bahkan pada misi sebelumnya Juni 1965, Mayor James McDivitt, dan pejalan diangkasa luar pertama, Mayor Edward White melihat dan memotret sebuah benda bercahaya berbentuk seperti telur yang mendekati kapsul Gemini 4 yang sedang diorbitkan. Para astronot menyaksikannya, namun tak mengerti sebenarnya benda apakah itu?

Misi Apollo 11 ke bulan pada saat pesawat mendekati bulan, para astronot mendengar suara-suara aneh yang berbaur dengan siaran radio luar angkasa. Bahkan Mission Control dibuat bingung oleh hal ini. Suatu laporan yang tidak terkonfirmasi menyebutkan bahwa pada waktu Buzz Aldrin membuka pintu setelah Apollo 11 mendarat di bulan, ia melihat makhluk transparan yang sedang memandangnya dari luar pesawat. Bahkan, ada suatu laporan dari anggota angakasa luar NASA, Otto Binder yang mengisahkan mengenai munculnya sebuah UFO di atas permukaan bulan. Aldrin dan Amstrong menyaksikannya. Binder melanjutkan kisahnya dengan laporan yang mengejutkan dan hampir tidak bisa dipercaya ini : "Agaknya ketika kedua astronat Aldrin dan Armstrong sedang berputar beberapa jauh dari LEM, Armstrong mencengkram lengan Aldrin dengan bersemangat dan berseru : "Apa ini? Ya ampun, apa ini?

Itulah yang ingin kuketahui. "Pada misi Apollo 11, umat manusia di bumi yang diwakilkan oleh beberapa Astronot Apollo 11 dan Presiden Amerika Serikat saat itu Richard Nixon, telah menyapa para penghuni bulan dengan salam hangat dan penuh kedamaian.

Hal itu dilakukan oleh Niel Amstrong dan Buzz Aldrin yang menancapkan plakat yang telah ditanda tangani oleh mereka bertiga, bertuliskan demikian : " Here man from Planet Earth First Set Foot Upon the Moon. July 1969 A.D. We Came in Peace for All Mankind " Itulah pesan dan salam yang ditinggalkan kepada para penghuni bulan dan para penjelajah luar angkasa lainnya, menandakan bahwa manusia bumi pernah mengunjungi bulan, kita datang dengan damai bagi mereka. Namun sepertinya para penghuni bulan belum sepenuhnya yakin akan pesan ini, mengingat misi Apollo selanjutnya, mereka selalu mencurigai kedatangan kita kesana.

Apakah mereka merasa terancam dan takut apabila manusia bumi membangun pusat penelitian dan menguasai tempat mereka tinggal? Memandang bahwa di bulan terdapat suatu basis makhluk cerdas memang bukan tanpa dasar, sebab para astronot menyaksikan benda-benda aneh itu. Bukti-bukti lain mengenai adanya sesuatu yang tak biasa di permukaan bulan adalah mengenai beberapa foto satelit yang berhasil diambil oleh pesawat ruang angkasa milik Amerika (NASA) dan Rusia. Dari beberapa striktur-struktur permukaan bulan yang berhasil diambil, terdapat obyek/struktur misterius yang hanya bisa dilihat apabila dilakukan pembesaran beberapa kali.

Pesawat Ruang Angkasa Amerika Serikat, RANGER II yang mengabadikan lebih dari 200 lembar foto permukaan bulan juga menangkap gambar beberapa obyek terbang misterius yang melayang di sekitar kawah bulan. Pada Misi Apollo 12 ternyata tidak lebih baik. Roket Saturnus yang besar mengangkut tiga astronat Charles "Pete" Conrad, Dick Gordon dan Allan Bean, ke Bulan pada hari Jumat 14 Nopember, 1969, ternyata juga mengalami kejadian yang aneh.

Waktu Apollo 12 baru saja berada pada ketinggian satu mil setengah di atas Bumi, ada suatu cahaya kilat yang menyerang secara tiba-tiba. Kejadian itu mengakibatkan semua peralatan listrik pesawat angkasa luar itu terhenti, meninggalkan baris demi baris ombak sirkuit besar yang tiba-tiba terbuka yang memancarkan nyala hijau terang. Overloading menyebabkan peralatan fungsional lainnya tidak bekerja, semua sistim macet. Secara otomatis, sistim sel bahan bakar pesawat itu tiba-tiba terputus.Untuk sejenak, seakan-akan semuanya akan musnah, tapi para astronat tetap tenang dan kira-kira tiga menit kemudian semua kekuatan dan sistem pesawat pulih kembali. Dari mana asal datangnya kilat yang menyerang itu tetap menjadi misteri bagi para ahli angkasa luar kita.

Lanjutkan ......

Sunday, February 08, 2009

Startegi Israel dalam Dilematis

Mohammad Sayyad
Al-Haleej Emiret


Ya, "Israel" dalam kebuntuan strategis yang nyata. Bagaimana?

Strategi eksistensi "Israel" dibangun di atas keunggulan militer dan besar untuk menaklukkan semua negara-negara Arab dan masyarakatnya. Untuk itu Israel bekerja dengan berbagai cara untuk mempersenjatai diri dengan berbagai segala jenis senjata yang ada di pasar atau yang dimiliki Negara sekutunya atau yang tidak dimiliki, termasuk senjata nuklir.

Cara ini mungkin berhasil disampaikan kepada negara-negara Arab melalui serangkaian perang dan agresi yang terhadap tentara memerangi orang Arab. Israel tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penetrasi ke front dan menguasai sebagian wilayah mereka. Sampai akhirnya Negara-negara Arab berfikir bahwa tidak ada gunanya memilih konfrontasi dan perlawanan terhadap "Israel."

Israel menggunakan senjata “gertak psikologi” dengan makar dan penipuan. Israel menghasung dan memprofokasi Arab dengan dukungan Washington tentu agar mereka melakukan konsesi-konsesi. Satu demi satu Arab memberikan konsesinya. Bahkan dengan paksa ditambah lagi dengan koloni yang dilakukan Israel terhadap tanah dan air milik Arab.

Akhirnya suatu ketika Israel ditakdirkan untuk menjajal kekuatan perlawanan rakyat bersenjata, yang terlatih menggunakan senjata dan hebat dalam perang urat syaraf. Dalam agresi Juli 2006 terhadap Libanon, yang berlangsung selama lebih dari satu bulan, Israel menggunakan segala jenis senjata dari udara, laut dan darat, yang dibolehkan atau yang sah dan dilarang (seperti bom cluster). Langkah ini dilakukan Israel sebagai percobaan hakiki di lapangan setelah terbiasa menang dalam setiap pertempuran. Kini mereka harus face to face dengan perlawanan. Namun Israel tidak bisa menguasai satu desa pun di Libanon. Secara eksplisit Israel mengakui kegagalan seperti ditegaskan oleh Komisi investigasi Winograd yang dibentuk Israel Israel" untuk menyelidiki kegagalan perang. Laporan yang teramat menghantam dan tidak usah mencari alasan menginkarinya.

Kenyataan pahit kebenaran mengejar para elit Israel dan para jenderalnya untuk menyembunyikan air mukanya yang jatuh. Hingga akhirnya mereka merasa ada kesempatan sekali lagi menyelamatkan kegagalan ini. Mereka berkhayal untuk bahwa tugas menyelesaikan militias dari Hamas dan perlawanan Palestina di Gaza dan faksi-faksi perlawanan jauh lebih mudah dari pada membasmi Hezbollah Libanon. Apalagi tugas ini akan diperingan dengan blockade delapan bulan terhadap Jalur Gaza yang dihuni 1,5 juta warga Palestina. Barangkali Hamas dan perlawanan Palestina sudah tidak punya tekad dan ketegaran dalam menghadapi blockade.

Yang mengejutkan rute perang kali ini tidak berbeda dalam perang sebelumnya dengan scenario, namun hasilnya juga tidak beda. Padahal Israel melipat gandakan upaya dan perlengkapan melebihi dosis di Lebanon atau bahkan perang dari agresi AS di Vietnam.

Tiga minggu setelah pemboman udara dan darat dan laut secara brutal bom tidak membuahkan hasil. Tindakan yang tidak lebih sama dengan dengan serangan ke kota-kota Jerman oleh bersekutu pesawat NATO pada akhir Perang Dunia Kedua dan tindakan Amerika mengebom dengan pesawat "B 52" terhadap kota-kota Vietnem di awal tahun 1970 an. Perlawanan tidak bisa dipatahkan. Roket mereka terus menggempur kota-kota Israel dan serdadu Israel yang ditawan Hamas (Shalit) tidak berhasil dibebaskan.Jika operasi Israel yang disebut dengan Cast Lade (nama yang berasal dari teks agama Yahudi ini menandakan bahwa mereka merujuk ideology diskriminasi Israel) sesuai dengan rencana para arsiteknya maka tidak akan memakan waktu lama.


Ironinya, pada kali ketiga ini - jika kita mengecualikan perang terhadap Lebanon selatan yang akhir tahun 2000 dimana Israel melakukan penarikan pasukan – merupakan bukti tegas tentara Israel gagal mencapai kemenangan melawan pejuang perlawanan Palestina dan gelombang kecaman Rakyat Arab. Israel juga gagal tahun 1982 untuk mematahkan tulang punggung yang nasional Palestina dan Libanon dan gagal menjajah Beirut, meski Israel melakukan lebih dari 25 serangan selama 88 hari berturut-turut di kota dan memuntahkan puluhan ribu ton bom dan missil, selain serangan bom laut.


Artinya petualangan Israel yang brutal dalam agresinya ke Gaza telah menegaskan kembali kegagalan menghadapi perlawanan. Bukan ini saja, bahkan Israel nekad berhadapan dengan perlawanan dan rakyat Arab (bukan pemerintahnya). Dengan tindakan membantai anak-anak, warga sipil, rumah sakit dengan sangat brutal telah membuka kedok kepada seluruh dunia tentang hakikat wajah Israel sebagai Negara mafia fasis yang selalu haus darah.

Ini juga untuk pertama kalinya, Israel harus membela diri dari tuntutan internasional untuk menyeret tindakan kriminal kejahatan perang yang dilakukan oleh Olmert dan Livni, Barak, Peres dan para pejabat tentara yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap warga Gaza. Dengan segala potensi politik, hukum dan propaganda medianya untuk menggagalkan upaya internasional ini untuk membawa elit mereka ke pengadilan criminal.

Demikianlah, Israel dihadapkan pada kenyataan yang membahayakan keamanan dan strateginya yang selama ini dengan mudah memperoleh kemenangan dalam perang dalam melawan satu negara Arab atau lebih dalam banyak kesempatan.

Bisa kita bayangkan jika warga Gaza mendapatkan dukungan minimal dari Negara Arab saja? Tentu Israel akan lebih keras mengalami pukulan. (bn-bsyr)


Lanjutkan ......

Friday, February 06, 2009

JAKARTA, JUMAT — Pekan lalu merupakan pekan indah bagi AC Milan di mana mereka berhasil menyalip Juventus di posisi kedua klasemen Serie A. Pekan ini, Milan berpeluang melebarkan jaraknya terhadap Juve sekaligus mendekat dengan pimpinan klasemen Inter Milan lewat jamuan pertandingan lawan Reggina.

Di atas kertas, semestinya Paolo Maldini dkk bisa mengatasi tamunya yang kini menjadi juru kunci klasemen itu. Lagi pula, pada pertandingan pertama di Reggio Calabria, September lalu, "I Rossoneri" berhasil membawa pulang tiga angka lewat kemenangan 2-1. Permainan Milan yang semakin kompak sejak kedatangan David Beckham pun semakin membuat Milanisti yakin tim kesayangannya bakal bisa menaklukkan "Amaranto".

Ya, Beckham menjadi sorotan media Italia dan dunia saat ini. Permainan baiknya semakin mempertegas bahwa Milan memang membutuhkan kehadiran bintang LA Galaxy itu di lapangan. Pada pertandingan Sabtu (7/2) nanti, pelatih Carlo Ancelotti pun bakal menurunkannya lagi sebagai starter. Carletto mungkin akan memberikan peran baru bagi gelandang 33 tahun itu yakni sebagai gelandang sentral menggantikan Andrea Pirlo, yang kena skors karena akumulasi kartu.

"Beckham bisa bermain di tengah tapi (Mathieu) Flamini juga bisa dan itu sebabnya saya mencoba skema itu," kata Ancelotti seperti dikutip La Gazzetta dello Sport usai hasil seri 2-2 dalam duel uji coba lawan Glasgow Rangers, Rabu (4/2).

Selama lima kali membela "Il Diavolo" di Serie A, Beckham memang selalu mendapat jatah mengawal sayap kanan. Ancelotti merasa timnya telah menemukan keseimbangan saat Beckham mendukung serangan maupun pertahanan di sektor itu. Jadi, skenario "cemara" dengan formasi 4-3-2-1 tetap akan dipakainya dengan Flamini atau Beckham di tengah.

Satu hal yang tak boleh dilupakan Milan saat ini adalah Reggina akan ngotot mengejar kemenangan di Serie A karena tinggal turnamen inilah yang mereka ikuti musim ini. Pelatih Nevio Orlandi kini bisa fokus menyelamatkan timnya dari degradasi setelah timnya tersingkir dari Coppa Italia November lalu.

Orlandi akan tetap mengandalkan duet Bernardo Corradi di lini depan. Sebagai bagian dari tanduk serangan, Corradi akan ditemani oleh Davide Di Gennaro yang akan menggantikan Franco Brienza akibat cedera.

Prakiraan pemain:
Milan: Abbiati; Zambrotta, Bonera, Maldini, Jankulovski; Beckham, Flamini, Ambrosini; Kaka, Seedorf; Pato
Reggina: Campagnolo; Lanzaro, Valdez, Santos; Krajcik, Barilla, Cozza, Carmona, Costa; Di Gennaro, Corradi

Statistik pertemuan:
Milan menang: 12 kali
Imbang: 2 kali
Reggina menang: 3 kali

Pertemuan kedua tim:
04-02-01: Milan 1-0 Reggina
03-11-02: Milan 2-0 Reggina
11-01-04: Milan 3-1 Reggina
03-10-04: Milan 3-1 Reggina
02-10-05: Milan 2-1 Reggina
14-01-07: Milan 3-1 Reggina
20-04-08: Milan 5-1 Reggina
19-12-99: Milan 2-2 Reggina

Milan
11-01-09: Roma 2-2 Milan
17-01-09: Milan 1-0 Fiorentina
25-01-09: Bologna 1-4 Milan
28-01-09: Milan 1-1 Genoa
01-02-09: Lazio 0-3 Milan

Reggina
11-01-09: Reggina 2-3 Lazio
17-01-09: Siena 1-0 Reggina
24-01-09: Reggina 0-1 Chievo
28-01-09: Torino 0-0 Reggina
01-02-09: Reggina 2-2 Roma

Lanjutkan ......